Ang Maayong Samaritano

Sang naabtan sang maayong Samaritano ang tawo, sa bibi ini sang pagkalipong. Gurisnay ang panapot, naga dugo ang pilas sa dughan kag naga palanggit-um sa gutom. Lalong ini sa kilid sang masako nga dalan nga wala sang nagsapak.

Kay sang nakalabay ang debotante sang Simbahan, daw pasiplat kag wala nagtulok malawig. Muno sa kaugalingon, “ay, daw upod man ina s’ya sang mga masabad kag magahud nga mga taga uma. Bay-i dira s’ya, ma atrasar pa ako karon sa amon prayer meeting.”

Kay sang nakalabay ang nagabaton sweldo sa gobyerno, gin mudlu-an pa gani ang naga hamyang nga lalong. Kutibkutib sa kaugalingon, “aha, kaupod ini sang naga pangayo-kayo bugas nga mga patay-gutom. Mga subersibo! Gusto nila pakahuy-an ang gobyerno!”

Kaluoy ang solo nga nabatyagan sang Samaritano sang iya makita ang biktima. Kaluoy kag paghigugma sa isigkatawo. Wala na n’ya gin panumdum kun ano nga klase ini nga tawo, wala n’ya bilingga kun nagakaigo pa ang iya kwarta, nalipatan na gani n’ya ang mga yagang-yang sa sulod balay sang iya familya. Kaluoy kag paghigugma sa isigkatawo ang unod sang iya dughan.

Nagtinumpok ang mga inadlaw, sa kanunay nga pag-ulikid kag pagtatap sang mga tinugyanan, naka bungkaras na ang lalong. Nag pale ang pilas, nanumbalik ang iya kusog kag nagmaayo pamatyag. Nag athag sa iya pangalibutan ang bug-os nga natabo sa iya.

Nagpanglakaton s’ya sadto agud sapulon ang mga mangunguma kun sa diin makakuha sang binhi. Kay gindingutan man sila sang gobernador, may natago s’ya nga semilya sang humay. Pinanubling binhi halin sa unang tubo sang ila kabikahan. Matinggas nga binhi, indi malupig sang peste, bugana magpamunga ang uhay. Binhing kaliwat sang mangunguma nga walay nakakilala sang gutom.

“Maalwan mo gihapon nga ipaambit ang binhi agud mapakaon ang mga taga diri sa syudad, ang lugar sa diin ikaw gintampalas?” pamangkot sang Samaritano. Maugdang nga nagsabat ang tawo, “huo kay ako isa ka mangunguma. Katulad sang binhi nga amon ginatipigan, kun ginatablog ukon ilubong sa duta, kami maga panubo kag padayon magamuad. Para sa igakaayo sang tanan.”

Ginutlo nga kahipos ang naglabay…

“Huo gali ako si Nonito Aguirre,” nagpakilala ang Samaritano, “gusto ko man ikaw kuntani makilala. Anano ang tawag nila sa imo?” Naka yuhom ang tagsabat, “Corning ang tawag nila sa akon, ang bug-os ko nga ngalan, Coronacion Chiva Togonon.”/www.panaytoday.net

Ang ini nga binalaybay ang ginsulat ni Propesor Tomas Talledo, manunudlo halin sa Unibersidad ng Pilipinas Miagao. Sa laragway makita si Sir Tom nga nagahalad sang binalaybay para sa mga mangunguna nga naga kampuhan sa syudad sang Iloilo nga nagademanda sang ayuda nga bugas kag binhi bangud sang halit sang El Niño.

author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *